Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Piotr Libicki – z wykształcenia historyk sztuki, miejski aktywista, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie, autor wielu publikacji o Poznaniu. Od niedawna koordynator do spraw estetyki wizerunku miasta, potocznie mówiąc plastyk miejski.

Piotr Libicki, Koordynator Do Spraw Estetyki Wizerunku Miasta.

Poznań długo czekał na utworzenie tego typu stanowiska w strukturach miejskich. Nie da się ukryć, że nasze miasto jest na bakier z estetyką, w szerokim tego słowa znaczeniu. Żywimy głęboką nadzieję, że Piotr Libicki wywiąże się z własnych postulatów programowych, które prezentujemy poniżej.

Zachęcam do komentowania na dole strony pod Programem.

Życzymy sukcesów.

P R O P O Z Y C J E   G Ł Ó W N Y C H    K I E R U N K ÓW   D Z I A Ł A N I A

 P I O T R  L I B I C K I

1. Porządkowanie chaosu reklamowego

a. uporządkowanie reklam i szyldów na nieruchomościach miejskich, spółek z udziałem miasta, Skarbu Państwa, uczelni wyższych, szkół, by dać dobry wzór.

b. usuwanie zdezaktualizowanych reklam i szyldów legalnych i nielegalnych w porozumieniu z ich właścicielami

c. usuwanie reklam umieszczonych bez zgody właściciela na obiektach (w tym płotach) miejskich i prywatnych, w tym spółdzielni mieszkaniowych, placówek służby zdrowia, itd., w porozumieniu z właścicielami tych obiektów i w miarę możliwości właścicielami reklam

d. usunięcie nielegalnych reklam z przestrzeni miejskiej:

założenie:

działania „miękkie” potem działania administracyjne; współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, ZDM, miejskim konserwatorem zabytków, ZKZL, Strażą Miejską, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, innymi miejskimi jednostkami, urzędem skarbowym, SARP, stowarzyszeniami, aktywistami

egzekucja przepisów:

–         zgodność z planami miejscowymi i warunkami zabudowy

–         zgodność z zarządzeniem prezydenta Poznania z marca 2012 roku w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów na miejskich nieruchomościach, m. in. zakazem umieszczania urządzeń reklamowych na terenach urządzonej zieleni, w szczególności parków, ogrodów jordanowskich, zieleńców oraz na ich ogrodzeniach oraz zakazem umieszczania urządzeń reklamowych na terenach cmentarzy, ich ogrodzeniach, a także na mostach, wiaduktach i kładkach

–         art. 5 prawa budowlanego wymaga, by obiekt budowlany utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym

–         art. 30 stwierdza, że zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m. in. instalowanie tablic i urządzeń reklamowych

–         art. 66 prawa budowlanego mówi, że w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowalny powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

–         art. 43 ustawy o drogach publicznych dopuszcza jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczania obiektów budowlanych w terenie zabudowanym przy drogach gminnych bliżej niż 6 m.

–         zgodnie z ustawą o drogach publicznych umieszczanie czegokolwiek w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi

–         art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stwierdza, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m. in. umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów

–         otoczenie zabytku może być także wpisywane do rejestru

–         weryfikacja legalności nośników reklamowych trwale związanych z gruntem (jako obiektów budowlanych)

–         jeżeli uznamy prywatny płot za nośnik reklamowy trwale związany z gruntem (czyli obiekt budowlany) wówczas zgodnie z prawem budowlanym jego właściciel musi wystąpić o pozwolenie na budowę

–         art. 2 prawa autorskiego zabrania bez zgody twórcy dokonywania jakichkolwiek zmian w utworze (a takim jest również projekt architektoniczny budynku)

–         od udostępnianej powierzchni reklamowej powinny być odprowadzane podatki

e. nowe regulacje prawne:

–         prezydencka ustawa krajobrazowa

–         propozycja w sprawie utworzenia parku kulturowego na obszarze staromiejskim (przykład Krakowa)

–         propozycje uchwał rady miasta (np. „uchwała pomnikowa”) i zarządzeń prezydenta

f. popularyzacja wzorników (szablonów) szyldów i reklam (wykorzystanie koncepcji polityki reklamowej na obszarze staromiejskim przygotowanej przez MPU w 2013 roku) w formie ogólnodostępnych programów komputerowych. Materiałem wyjściowym byłyby istniejące w Poznaniu „dobre praktyki”.

2. Korekta estetyczna miejskiej infrastruktury:

–         katalog (wzornik) mebli miejskich

–         katalog (wzornik) miejskich posadzek (wyeliminowanie tzw. pozbruku; promowanie tradycyjnych płyt betonowych o rozmiarze 50×50)

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

–         katalog (wzornik) kolorów budynków, małej architektury i infrastruktury komunikacyjnej (słupów trakcji elektrycznej, latarń, biletomatów, a także pojazdów komunikacji miejskiej) – poprzedzony szeroką dyskusją na temat kolorystycznej tożsamości miasta

–         likwidacja niepotrzebnych słupków, barierek, płotków, łańcuchów – współpraca z ZDM i ZTM

–         ograniczenie ilości znaków drogowych w śródmieściu i zmiana ich rozmiaru na mniejsze

–         ograniczenie i modyfikacja oznakowania poziomego ulic w śródmieściu (w tym oznaczenia strefy parkingowej)

–         zmiana oświetlenia z sodowego w śródmieściu na przyjaźniejsze białe

–         estetyzacja nowych szaletów miejskich (zieleń)

3. Inne działania w przestrzeni miasta

–         dbanie o czystość Starego Rynku i przyległych ulic, obszarów problemowych: ul. Ratajczaka, 27 Grudnia, św. Marcin, Gwarna, Wierzbięcice, Garbary, a także poznańskich rynków – w uzgodnieniu z ZDM, Estradą Poznańską, Targowiskami, właścicielami posesji, współpraca: rady osiedli, wolontariat

–         próba ograniczenia hałasu na Starym Rynku (w tym wystawianych przed lokale głośników)

–         priorytet: ul. Wrocławska. Poprawa jakości przestrzeni, zwłaszcza nawierzchni ulicy (przełożenie połączone z wyszlifowaniem i wypełnieniem szczelin) – współpraca ZDM

–         nowa dekoracja świąteczna na placu Wolności (w przyszłości w połączeniu z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym i okresowym lodowiskiem) – we współpracy z Estradą Poznańską, Eneą – poprzedzający konkurs na nowe oświetlenie

–         zasady/projekt rozmieszczenia kiosków i samochodów gastronomicznych w śródmieściu – we współpracy z konserwatorem, Estradą Poznańską, przedsiębiorcami, Stowarzyszeniem Plac Wolności, radą osiedla

–         estetyzacja poznańskich rynków; prócz sprzątania nowe stragany i zadaszenia (problem kiosków i kontenerów) – we współpracy z Targowiskiem, konserwatorem – konkurs

–          zadbanie o tereny nad Wartą na odcinku śródmiejskim: regularne sprzątanie, zasianie nowej trawy i dbałość o nią (regularne przycinanie) – w uzgodnieniu z RZGW, ZZM, wolontariuszami, radą osiedla, Stowarzyszeniem Chwaliszewo

–         nowy wzornik kolorystyczny bloków mieszkalnych – współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi (na podstawie doświadczeń Ultra Architects)

–         działania prewencyjne: zachowanie elementów, którym grozi usunięcie, np. stare szyldy, dekoracje, sgraffita, reklamy z czasów PRL, a które warto zachować ze względu na wartość artystyczną i historyczną (skatalogowanie tych elementów)

4. Działania edukacyjne

–         warsztaty miejskie dla dzieci z rodzicami, np. „MiastoCiasto” (wzór MSN – archidzieciaki: jak funkcjonuje miasto, jak się je buduje, co się w mieście liczy najbardziej, jakie ma problemy) – we współpracy ze stowarzyszeniami, wolontariuszami, innymi jednostkami miejskimi, działem edukacji Muzeum Narodowego, szkołami, przedszkolami

–         program kształtujący wrażliwość na przestrzeń i jej jakość w ramach lekcji plastyki – we współpracy z kuratorium

–         program edukacyjny (np. w ramach organizowanych w mieście targów kwiatowych) promujący stosowanie zieleni do estetyzacji otoczenia i jako element umożliwiający korekty przestrzenne (np. żywopłoty zamiast ogrodzeń, bluszcz pokrywający brzydkie elewacje, drzewa przy ulicach, krytyka powszechnie stosowanych iglaków, ogrody zamiast trawników i brukowanych podjazdów) – we współpracy z ZZM, stowarzyszeniami, radami osiedli, itd.

5. Konsultacje

–         wszelkich projektów zarówno miejskich jak i prywatnych  mogących mieć wpływ na estetykę miasta (np. w ostatnim czasie projekty nowych pomników)

–         mpzp, wz, zmian dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków

6. Współpraca

–         stworzenie platformy współpracy z organizacjami pozarządowymi, aktywistami i ekspertami zajmującymi się estetyką miejskiej przestrzeni (MiastoReklamacja, Ulepsz Poznań, Inwestycje dla Poznania, itd.)

–         stała współpraca z radami osiedli

–         współpraca z plastykami miejskimi z innych miast

–         współpraca międzynarodowa (przenoszenie dobrych praktyk w dziedzinie estetyki

z innych miast w Europie

Uwaga! Wiele problemów estetycznych Poznania wynika z pustoszenia śródmieścia. Tak powstają obszary problemowe: Ratajczaka, 27 Grudnia, św. Marcin, Gwarna,

ul. Wierzbięcice, Garbary, Głogowska. Plastyk miejski w ramach swoich możliwości może:

–         proponować działania korekcyjne (m. in. wyżej opisane)

–         przekonywać do systemowych zmian w polityce miejskiej połączonych ze zmianami przestrzennymi, które przywrócą te obszary do pełnego funkcjonowania

Rozpoczęcie działań od konsultacji i uzgodnień założeń programowych

z poszczególnymi miejskimi jednostkami, radami osiedli, organizacjami

i stowarzyszeniami, aktywistami, ekspertami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...